หน้าแรก

previous arrow
next arrow
Slider

ห้องสวดมนต์

บทกรวดน้ำยังกิญจิ

บทกรวดน้ำยังกิญจิ ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ ;กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิจซึ่งควรฝักใฝ่ ; กาเยนะ วาจามะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง ;ด้วย กาย วาจา ใจ เราทําแล้วเพื่อไปสุคติ ; (สวรรค์) เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ เย จะ สัตตา อะสัญญิโน ; สัตว์ใดมีสัญญา หรือหาไม่ เป็นอสัญญ์ ; กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต ;ผลบุญข้าทํานั้น ทุกๆ สัตว์จงมีส่วน ; เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง กะตัง ปุญญะผะลัง มะยา ; สัตว์ใดรู้ก็เป็นอันว่า […]

พระคาถาชินบัญชร

พระคาถาชินบัญชร โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) Your browser does not support the audio element. ๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา        เชต๎วา มารัง สะวาหะนัง จะตุสัจจาสะภัง ระสัง          เย ปิวิงสุ นะราสะภา. ๒. ตัณ๎หังกะราทะโย พุทธา       อัฏฐะวีสะติ นายะกา สัพเพ ปะติฏฐิตา มัย๎หัง        มัตถะเก เต มุนิสสะรา. ๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัย๎หัง        พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน สังโฆ ปะติฏฐิโต มัย๎หัง      อุเร สัพพะคุณากะโร. […]

ปัตติทานะคาถาแปล

 ปัตติทานะคาถาแปล ( หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส) ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี , ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิงเทพยาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร สิงสถิตที่เรือนพระสถูป ที่เรือนโพธิ ในที่นั้น ๆ  ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเลเทพยดาทั้งหลายเหล่านั้น , เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน , ขอจงทำซึ่งความสวัสดี ความเจริญในมณฑลวิหารนี้  เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกาพระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบดีก็ดี , พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี  คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต ชนทั้งหลายเหล่าใด ที่เป็นชาวบ้านก็ดี , ที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดี , ที่เป็นชาวนิคมก็ดี , ที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดี , ขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด […]

บทแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา  คำแผ่เมตตาให้ตัวเอง อะหัง สุขิโต โหมิ … ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขนิททุกโข โหมิ … ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์อะเวโร โหมิ … ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวรอัพยาปัชโฌ โหมิ… ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนีโฆ โหมิ … ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ … ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอยู่เย็นเป็นสุขเถิด คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้ง หมดทั้งสินอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสินเถิด คำกรวดน้ำอุทิตส่วนกุศล อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าสุขิตา […]

วัดธรรมปทีป สาธารณรัฐฝรั่งเศส
WAT THAMMAPATHIP INTERNATIONAL - Château de Lugny
243 rue des Marronniers, 77550 Moissy-Cramayel, France.

Tel. (+33) 01 64 88 94 55
(+33) 06 31 35 47 99

Copyright © 2018. All rights reserved.