บทแผ่เมตตา

คำแผ่เมตตา 

คำแผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ 
... ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุข
นิททุกโข โหมิ 
... ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์
อะเวโร โหมิ 
... ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากเวร
อัพยาปัชโฌ โหมิ
... ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง
อะนีโฆ โหมิ 
... ขอให้ข้าพเจ้า จงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ
สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ 
... ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยอยู่เย็นเป็นสุขเถิด

คำแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์

สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลาย ที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้ง หมดทั้งสิน
อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
อัพยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียน
ซึ่งกันและกันเลย
อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสินเถิด

คำกรวดน้ำอุทิตส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า
สุขิตา โหนตุ มาตาปิตูนัง โหตุ
++++ ขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม ญาตินัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
++++ ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง เม คุรุปัชฌายาจริยานัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า
สุขิตา โหนตุ คุรุปัชฌายาจริยา
++++ ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า จงมีความสุข
อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เทวดาทั้งหลาย
สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
++++ ขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุข
อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เปรตทั้งหลาย
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
++++ ขอให้เปรตทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี
++++ ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงมีความสุข
อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ
++++ ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
++++ ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง จงมีความสุข


................... คำกรวดน้ำย่อ ...............

อิทัง โน ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
.... ขออุทิศส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่......(ออกชื่อผู้ล่วงลับ)
และญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขเกิด

กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายแวร 

---- ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศล จากการเจริญภาวนา
นี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้า
ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติ
ท่านจะอยู่ภพใด หรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้ว
โปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทกรวดน้ำ 

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ) 
ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผล 
บุญกุศลแผ่ไปให้ไพศาล
ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ 
ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยรักเคยชังแต่ครั้งไหน 
ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ 
ขอให้ท่านได้กุศลและผลบุญ
อีกปู่ย่าตายายทั้งหลายนั้น 
ขอให้ท่านได้กุศลผลอุดหนุน
ทหารตำรวจตรวจแดนไทยจงได้บุญ 
ช่วยป้องกันศัตรูภัยได้บุญนี้
สำหรับท่านหมั่นปฏิบัติวิปัสสนา 
ขอให้พาได้พบสุขทุกวิถี
ประสบพบนิพพานของญาณมุนี 
ในชาตินี้มีมรรคผลทุกคนเทอญ
บุญกุศลที่ได้ทำในครั้งนี้ 
จงสำเร็จเป็นปัจจัยไร้ราคี
ให้ฉันนี้พ้นกิเลสเขตกันดาร 
หากมิสำเร็จพระอรหันต์
ตัวของฉันอย่าได้พบความขัดสน 
พร้อมทวยเทพและสวรรค์จนบันดล
ให้เลิศล้นทรัพย์ยศปรากฏมี 
ความไม่มีอย่าบังเกิดกับตัวฉัน
ทุกสิ่งสรรค์พร้อมมูลบุญราศี 
คนใจบาปหยาบช้าไร้ปรานี
จงหลีกหนีให้พ้นคนใจมาร 
ยามสิ้นบุญข้าน้อยถ้าคล้อยคลาด
หากประมาทขาดสติมิประสาน 
ขอเทวาอารักษ์ชักบันดาล
โปรดประทานสติมั่นแก่ฉันเทอญ

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

เมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้วให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ 
ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ
ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้
แล้วโปรดอโหสิกรรม และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

บทคาถาว่าด้วยการแผ่เมตตา

คาถาแผ่เมตตาตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข 

อะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์ 

อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวร 

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ
ขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ 
รักษากายวาจาใจให้พันจากความทุกข์ภัยทั้งปวงเถิด 

 

คาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลาย

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ที่เป็นเพื่อนทุกข์ 
เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย 

อัพพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย 

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด 
อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย 

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ 
รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญ 

 

คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่

บทเมตตา

สัพเพ สัตตา 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น 

อะเวรา โหนตุ 
จงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิด 

อัพยาปัชฌา โหนตุ 
จงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน 

อะนีฆา โหนตุ 
จงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กาย ทุกข์ใจเถิด

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ 
จงเป็นผู้มีสุข พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด 

บทกรุณา

สัพเพ สัตตา 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น 
สัพพะทุกขา ปะมุจจันตุ 
จงพ้นจากทุกข์เถิด 

บทมุทิตา

สัพเพ สัตตา 
สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งสิ้น 
มา ลัทธะสัมปัตติโต วิมุจจันตุ 
จงอย่าไปปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเถิด 

บทอุเบกขา

สัพเพ สัตตา    สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทั้งสิ้น 
กัมมัสสะกา     เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตน 
กัมมะทายาทา   เป็นผู้รับผลของกรรม 
กัมมะโยนิ     เป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิด 
กัมมะพันธุ     เป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ 
กัมมะปะฏิสะระณา    เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย 
ยัง กัมมัง กะริสสันติ    กระทำกรรมอันใดไว้ 
กัลยาณัง วา ปาปะกัง วา    ดีหรือชั่ว 
ตัสสะ ทายาทา ภะวิสสันติ    จักเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น 

 

คาถาแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า
ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า
ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า 
ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข 

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง 
ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง 
ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง 
ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข 

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา 
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง 
ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ 

 

บทกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวร

เมื่อเสร็จพิธีทำบุญและพระสงฆ์กล่าวรับแล้ว
ให้กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรของเราโดยว่าดังนี้ 

ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้
ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของข้าพเจ้า 
ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ 
ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ 
ท่านจะอยู่ภพใดหรือภูมิใดก็ตาม 
ขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรม 
และอนุโมทนายบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเทอญ

Copyright © 2018. All rights reserved.