บทกรวดน้ำยังกิญจิ

บทกรวดน้ำยังกิญจิ

ยังกิญจิ กุสะลัง กัมมัง กัตตัพพัง กิริยัง มะมะ ;
กุศลกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นกิจซึ่งควรฝักใฝ่ ;

กาเยนะ วาจามะนะสา ติทะเส สุคะตัง กะตัง ;
ด้วย กาย วาจา ใจ เราทําแล้วเพื่อไปสุคติ ; (สวรรค์)

เย สัตตา สัญญิโน อัตถิ เย จะ สัตตา อะสัญญิโน ;
สัตว์ใดมีสัญญา หรือหาไม่ เป็นอสัญญ์ ;

กะตัง ปุญญะผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต ;
ผลบุญข้าทํานั้น ทุกๆ สัตว์จงมีส่วน ;

เย ตัง กะตัง สุวิทิตัง กะตัง ปุญญะผะลัง มะยา ;
สัตว์ใดรู้ก็เป็นอันว่า ข้าให้แล้วตามควร ;

เย จะ ตัตถะ นะ ชานันติ เทวา คันตะวา นิเวทะยุง ;
สัตว์ใดมิรู้ถ้วน ขอเทวดาจงเล่าขาน ;

สัพเพ โลกัมหิ เย สัตตา ชีวันตาหาระเหตุกา ;
ปวงสัตว์ในโลกีย์ มีชีวิตด้วยอาหาร ;

มะนุญญัง โภชะนัง สัพเพ ละภันตุ มะมะ เจตะสา.
จงได้โภชน์สําราญ ตามเจตนาของข้าพเจ้า เทอญ.

Copyright © 2018. All rights reserved.