ปัตติทานะคาถาแปล

 ปัตติทานะคาถาแปล

( หันทะ มะยัง ปัตติทานะคาถาโย ภะณามะ เส)

ยา เทวะตา สันติ วิหาระวาสินี , 
ถูเป ฆะเร โพธิฆะเร ตะหิง ตะหิง

เทพยาทั้งหลายเหล่าใด มีปกติอยู่ในวิหาร 
สิงสถิตที่เรือนพระสถูป ที่เรือนโพธิ ในที่นั้น ๆ 

ตา ธัมมะทาเนนะ ภะวันตุ ปูชิตา 
โสตถิง กะโรนเตธะ วิหาระมัณฑะเล

เทพยดาทั้งหลายเหล่านั้น , 
เป็นผู้อันเราทั้งหลายบูชาแล้วด้วยธรรมทาน , 
ขอจงทำซึ่งความสวัสดี ความเจริญในมณฑลวิหารนี้ 

เถรา จะ มัชฌา นะวะกา จะ ภิกขะโว 
สารามิกา ทานะปะตี อุปาสะกา

พระภิกษุทั้งหลายที่เป็นเถระก็ดี ที่เป็นปานกลางก็ดี ที่เป็นผู้บวชใหม่ก็ดี 
อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่เป็นทานาธิบดีก็ดี , พร้อมด้วยอารามิกชนก็ดี 

คามา จะ เทสา นิคะมา จะ อิสสะรา 
สัปปาณะภูตา สุขิตา ภะวันตุ เต 
ชนทั้งหลายเหล่าใด ที่เป็นชาวบ้านก็ดี , 
ที่เป็นชาวต่างประเทศก็ดี , ที่เป็นชาวนิคมก็ดี , 
ที่เป็นอิสระเป็นใหญ่ก็ดี , ขอชนทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้มีสุขเถิด

ชะลาพุชา เยปิ จะ อัณฑะสัมภะวา 
สังเสทะชาตา อะถะโวปะปาติกา

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นชลาพุชะกำเนิดก็ดี , ที่เป็นอัณฑชะกำเนิดก็ดี , 
ที่เป็นสังเสทะชะกำเนิดก็ดี , ที่เป็นอุปะปาติกะกำเนิดก็ดี 

นิยยานิกัง ธัมมะวะรัง ปะฏิจจะ เต 
สัพเพปิ ทุกขัสสะ กะโรนตุ สังขะยัง

สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นได้อาศัยซึ่งธรรมอันประเสริฐ , 
เป็นนิยานิกธรรม , ประกอบในอันนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากสังสารทุกข์ , 
จงกระทำซึ่งความสิ้นไปพร้อมแห่งทุกข์เถิด 

ฐาตุจิรัง สะตัง ธัมโม ธัมมัทธะรา จะ ปุคคะลา
ขอธรรมของสัตบุรุษทั้งหลายจงตั้งอยู่นาน , 
ขอบุคคลทั้งหลายผู้ทรงไว้ซึ่งธรรม จงดำรงอยู่นาน 

สังโฆ โหตุ สะมัคโค วะ อัตถายะ จะ หิตายะ จะ
ขอพระสงฆ์จงมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน , 
ในอันทำซึ่งประโยชน์ และสิ่งอันเกื้อกูลเถิด 

อัมเห รักขะตุ สัทธัมโม สัพเพปิ ธัมมะจาริโน
ขอพระธรรมจงรักษาไว้ซึ่งเราทั้งหลาย , 
แล้วจงรักษาไว้ซึ่งบุคคลผู้ประพฤติซึ่งธรรมแม้ทั้งปวง 

วุฑฒิง สัมปาปุเณยยามะ ธัมเม อะริยัปปะเวทิเต
ขอเราทั้งหลายพึงถึงพร้อมซึ่งความเจริญในธรรม 
ที่พระอริยเจ้าประกาศไว้แล้ว 

ปะสันนา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน พุทธะสาสะเน
ขอสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง , จงเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา 

สัมมา ธารัง ปะเวจฉันโต กาเล เทโว ปะวัสสะตุ
ขอฝนทั้งหลายจงหลั่งลงตกต้องตามฤดูกาล 

วุฑฒิ ภาวายะ สัตตานัง สะมิทธัง เนตุ เมทะนิง
ขอฝนจงนำความสำเร็จมาสู่พื้นปฐพี , เพื่อความเจริญแก่สัตว์ทั้งหลาย 

มาตา ปิตา จะ อัตระชัง นิจจัง รักขันติ ปุตตะกัง
มารดา และบิดา ย่อมรักษาบุตร ที่เกิดในตนเป็นนิจ ฉันใด 

เอวัง ธัมเมนะ ราชาโน ปะชัง รักขันตุ สัพพะทา
ขอพระราชาจงปกครองประชาชน , 
โดยชอบธรรมในกาลทุกเมื่อฉันนั้น ตลอดกาล

Copyright © 2018. All rights reserved.